محصولات ضد آب

گروهی از سمعک های پشت گوشی فوناک نسبت به آب و رطوبت مقاومند و انتخاب سمعکی از این گروه به خصوص برای کودکان می تواند انتخاب مناسبی باشد. در نسل Venture و Belong که تکمیل ترین نسل تکنولوژیکی محصولات فوناک هستند، کلیه سمعک های پشت گوشی اعم از انواع Bolero  و Naída و Vitus، دارای  IP68 هستند که بالاترین ضریب مقاومت در مقابل آب است. IP68 به معنای یک ساعت مقاومت نسبت به آب تا عمق یک متری آب می باشد. شاخص IP معیاری بین المللی برای سنجش نفوذپذیری هر محصول مقاوم به آب و گرد و غبار است که توسط سازمانی مستقل، تایید می شود.