مزاياي شنوايي دو گوشي:

افرادي كه داراي كم شنوايي در يك گوش هستند بايد براي هر دو گوش خود سمعك استفاده نمايند. استفاده از 2 سمعك بطور همزمان داراي مزاياي فراواني است كه در اينجا به ذكر برخي از آنها خواهيم پرداخت.
 الهام از طبيعت: نه تنها انسان بلكه همه جانوران داراي 2 گوش هستند. سيستم شنوايي انسان نيز بر اساس 2 گوش ساخته شده است. اين سيستم اطلاعات رسيده از 2 گوش را با يكديگر تركيب نموده و يك تصوير واحد از آن مي سازد. اگر مغز سيگنال ها را تنها از يك گوش دريافت نمايد اين تصوير كامل نخواهد بود. پس درك لغت و فهم گفتار تنها با 2 گوش بطور كامل صورت مي گيرد.
 فهميدن گفتار در محيط هاي پر سروصدا: شنيدن با دو گوش ما را قادر مي سازد كه به نويز محيط توجه نكنيم و بتوانيم گفتگو ها را بهتر متوجه شويم. بيشترين مشكل براي درك گفتار زماني است كه چند نفر با هم صحبت ميكنند و اين حالت اغلب در گردهمايي هاي خانوادگي يا دوستان و همكاران اتفاق مي افتد. با استفاده از دو سمعك فهميدن گفتار در سروصدا خيلي بهتر مي شود.

 

 

 

 شنيدن با يك گوش از نظر فيزيكي خسته كننده و استرس زاست: صداي واقعي استريو كه از طريق 2 گوش شنيده مي شود، به شما اين امكان را مي دهد كه با اطمينان به آن پاسخ دهيد و لازم نيست مدام نگران اين باشيد كه گوش بهتر خود را بطرف صدا برگردانيد. استفاده از دو سمعك باعث مي شود به راحتي و با اطمينان  به اصوات پاسخ دهيم صرف نظر از اينكه صدا از كدام طرف مي آيد.
 تعيين محل دقيق صدا: به علت فاصله ميان دو گوش، صداها با اختلاف جزئي از نظر زماني،شدت و دوام به گوشها مي رسد. همين اختلاف ها توسط مغز تشخيص داده شده و مغز توسط  اين اطلاعات محل دقيق صدا را پيدا مي كند. بنا بر اين توانايي جهت يابي صدا وجود دو گوش سالم بستگي دارد. ما چگونه جهت حركت ماشيني كه به ما نزديك مي شود را متوجه مي شويم؟ صدا به يك گوش چند ميكرو ثانيه زودتر مي رسد و مقداري نيز بلند تر است. اين تفاوت زماني از گوش به مغز مي رسد و ما را قادر مي كند مكان دقيق اتومبيل را تشخيص دهيم.
 استفاده از 2 سمعك،هر دو گوش را فعال نگه مي دارد: بايد توجه داشت كه اگر فرد در هر دو گوش كم شنوايي داشته باشد و تنها از يك سمعك استفاده كند پس از گذشت چند سال درك لغت و قدرت شنيدن در گوشي كه سمعك نداشته بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد.

  صداي طبيعي: وقتي 2 سمعك با هم استفاده شود، هر كدام مي تواند روي ولوم پايين تري تنظيم شود به اين ترتيب صداها و موزيك با صداي طبيعي تري شنيده مي شود.
 تفكيك نويز: خيلي از صداها با يك گوش تقريبا كاملا با هم شنيده مي شوند در حاليكه با 2 گوش به راحتي مي توان آن ها را از هم تميز داد.
 شنيدن با دو گوش طبيعي تر است: در حاليكه شنيدن با يك گوش مثل ديدن با يك چشم است. ممكن است، ولي موثر نيست.