Phonak Tao Q
Tao Q ها سمعک های داخل گوشی فوناک در سطح Basic هستند. این سمعک ها کیفیت صدای مطلوب و ظاهر ظریف و زیبا را با استفاده از سیستم پردازشی Quest ، در سطح قیمتی متعادل فراهم کرده اند.
Tao Q ها هم در دو سطح قیمتی و کیفیتی 15 و 10 به ترتیب دارای 4 و 3 کانال پردازش صدا هستند. امکان ارائه سمعک های داخل گوشی ظریف با قدرت بالا در این محصولات نیز وجود دارد.