Phonak Baseo Q
Baseo Q ها سمعک های پشت گوشی فوناک هستند که با دارا بودن 4، 3 و 2 کانال پردازشی در مدل های مختلف، سیستم پردازشی جدید فوناک را به سطح Basic آورده اند.
Baseo Q ها دارای سه سطح قیمتی کیفیتی 15، 10 و 5 هستند و با بهرمندی از کیفیت خوب صدا و قیمت متعادل، باعث شده اند که افراد بیشتری بتوانند از سمعک های مدرن و به روز دنیا استفاده کنند.