گیرنده های تلفیقی Roger
 
این گیرنده های ظریف مخصوص سمعک های فوناک طراحی شده اند و به جای در باتری آنها قرار می گیرند. در استفاده از این گیرنده ها، نیازی به کفشک (audio shoe) جهت ارتباط با سمعک نیست. مدل گیرنده که با یک عدد مشخص می شود، بستگی به مدل سمعک دارد. گیرنده هایی که به سمعک های مقاوم به آب متصل می شوند نیز نسبت به آب و رطوبت مقاوند.

Roger X
 
Roger X گیرنده عمومی این سیستم، می تواند به تمام سمعک های پشت گوشی دنیا از هر مارک و مدل و یا دستگاههای کاشت حلزون متصل شود. این گیرنده برای اتصال به سمعک به یک رابط یا کفشک نیاز دارد. چنانچه سمعک فرد از مارک دیگری به جز فوناک باشد، کفشک مربوطه نیز باید از همان مارک و کمپانی تهیه شود.

Roger MyLink

این دستگاه، گیرنده ای است که به جای اتصال مستقیم به سمعک، در گردن فرد آویخته می شود و با هر سمعکی از هر مارک و مدل که به مدار تله کویل مجهز باشد، اعم از داخل گوشی یا پشت گوشی ارتباط برقرار می کند.گیرنده های مخصوص کاشت حلزون

افرادی که کاشت حلزونی شنوایی شده اند نیز می توانند از سیستم های Roger استفاده کنند. بسته به مدل پردازشگر کاشت حلزون فرد، مدل گیرنده ای که با آن سازگار است متفاوت خواهد بود. نکته مهم اینکه با توجه به تغییراتی که هنگام استفاده از این سیستم ها باید در تنظیمات پدازشگز کاشت حلزون انجام شو، فقط مراکز کاشت حلزون قادر به ارائه این سیستم ها به افراد کاشت حلزون شده هستند.