ميزان كم شنوايي:
بين دو حالت كامل شنيدن و هيچ نشنيدن درجات زيادي از كم شنوايي وجود دارد. اين كم شنوايي ها به صورت كم شنوايي ملايم، كم شنوايي متوسط، كم شنوايي شديد و كم شنوايي عميق تقسيم بندي مي شوند.

اندازه كم شنوايي يعني چي؟

انواع كم شنوايي را مي توان اين گونه تعريف كرد:
1.كم شنوايي ملايم: صداهاي آرام شنيده نمي شوند و فهميدن گفتار در محيط هاي شلوغ با مشكلاتي همراه است.
2.كم شنوايي متوسط: صداهاي آرام و متوسط شنيده نمي شوند و فهميدن گفتار در محيط هاي پر سرو صدا بسيار سخت مي شود.
3.كم شنوايي شديد: افراد بايد خيلي بلند صحبت كنند تا صداي آنها شنيده شود و پيگيري گفتگوهاي گروهي به تلاش زيادي نياز دارد.
4.كم شنوايي عميق: برخي صداهاي خيلي بلند قابل شنيدن هستند اما بدون سمعك ارتباط گفتاري غير ممكن است حتي با وجود تلاش زياد فرد.