ساختار و عملكرد گوش:

گوش انسان شامل سه قسمت است:

1) گوش خارجي

گوش خارجي شامل لاله، كانال گوش و پرده گوش مي باشد. گوش خارجي مانند يك قيف صداها را از اطراف به داخل سيستم شنوايي هدايت مي كند. لاله گوش به جمع آوري امواج صدا كمك مي كند. سپس كانال گوش ضمن تقويت جزئي صدا، آن را به طرف پرده گوش هدايت خواهد كرد.

2) گوش مياني

گوش مياني يك فضاي پر از هواست كه شامل كوچكترين استخوان هاي بدن مي باشد. اين استخوانچه ها، چكشي، سنداني و ركابي نام دارند كه از يك طرف به پرده گوش و از طرف ديگر به لايه نازك ديواره گوش داخلي چسبيده اند. همچنين گوش مياني از طريق شيپور استاش به حلق مرتبط است. شيپور استاش كمك مي كند تا فشار هوا در گوش مياني با فشار هواي محيط مساوي باشد احساس فشار يا كيپي در گوش هنگام سرماخوردگي يا هنگام سفر با هواپيما به علت بسته شدن شيپور استاش است.

3) گوش داخلي

در گوش داخلي صداهاي ورودي، توسط حلزون گوش دريافت مي شود. حلزون پر شده است از مايعي كه در اين مايع، مژك هاي سلول هاي مويي شناور هستند. امواج صوتي باعث حركت اين مايع و در نتيجه حركت سلول هاي مويي مي شود. اين سلول ها در نهايت به عصب شنوايي متصلند
كه اطلاعات شنيداري را به قسمت شنوايي مغز منتقل مي كند.