Hear The World

Hear The World  (به دنيا گوش كن)، ماموريت فوناك براي كمك به عموم مردم براي بهتر شنيدن است. فوناك به عنوان يكي از پيشگامان توليد سمعك در دنيا، از مدت ها پيش نياز به ارتقاي آگاهي عمومي درباره شنوايي را تشخيص داده و به همين منظور برنامه جهاني Hear The World  را بنيان نهاده است. اين برنامه براي آموزش مردم در ارتباط با اهميت شنوايي، مفاهيم اجتماعي و احساسي كم شنوايي و راه حل هاي موجود براي افراد كم شنواست. هم چنين فوناك از طريق برنامه جهاني Hear The World  از سازمان هاي خيريه و پروژه هايي كه تمركز آن ها روي كمك به افراد كم شنوا ست، حمايت مي كند.

تاريخ تنظيم: یکشنبه 5 تیر ماه 1390